div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "portable hardness tester"
337 找到的产品
价钱 USD 3000 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ivy
 • 付款方式: 速汇金 付款交单 信用证 电汇
SADT
Main Financial Road,北京, 中国 CN
地址: Main Financial Road,北京, 中国
价钱 USD 3000 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: rick
 • 付款方式: 第三方托管 西联汇款 PayPal 电汇
优仕高科技有限公司
zhuang guan cun south,北京, 中国 CN
地址: zhuang guan cun south,北京, 中国
价钱 USD 3000 /Sets
最低 命令: 5
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: luna
 • 付款方式: 西联汇款 信用卡 速汇金 电汇
Polygon Manufacturing Limited
#2803 West Tower Nanshan software Park,#10128 Shennan Road,Nanshan District,深圳, 中国 CN
地址: #2803 West Tower Nanshan software Park,#10128 Shennan Road,Nanshan District,深圳, 中国
价钱 USD 2400 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Brenda
 • 付款方式: 现金 PayPal 信用证 电汇
PHASE II仪器(北京)有限公司
Room 301,Bldg 2,Qing Yuan Xi Li,Haidian District,Beijing,100192,China,北京, 中国 CN
地址: Room 301,Bldg 2,Qing Yuan Xi Li,Haidian District,Beijing,100192,China,北京, 中国
价钱 USD 3200 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Irina
 • 付款方式: 第三方托管 PayPal 速汇金 电汇
多边形制造有限
Nanshan,深圳, 中国 CN
地址: Nanshan,深圳, 中国
价钱 USD 480 /KGs
最低 命令: 7
 • 反应速度: 83%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: rick
 • 付款方式: 询单
优仕高科技有限公司
zhuang guan cun south,北京, 中国 CN
地址: zhuang guan cun south,北京, 中国
价钱 USD 2.04 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Brenda
 • 付款方式: 询单
PHASE II仪器(北京)有限公司
Room 301,Bldg 2,Qing Yuan Xi Li,Haidian District,Beijing,100192,China,北京, 中国 CN
地址: Room 301,Bldg 2,Qing Yuan Xi Li,Haidian District,Beijing,100192,China,北京, 中国
价钱 USD 449.16 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 78%
 • 货币: RUB,USD
 • 语言: English, Russian
 • 联系人: Sergey Labes
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 189.73 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ivy
 • 付款方式: 询单
SADT
Main Financial Road,北京, 中国 CN
地址: Main Financial Road,北京, 中国
价钱 USD 400.62 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: wanida
 • 付款方式: 询单
多边形制造有限
bao an district,深圳, 中国 CN
地址: bao an district,深圳, 中国
价钱 USD 73.05 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 99%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sophia
 • 付款方式: 询单
丹东XY电气有限公司
Dandong Near-port Industrial Park,丹东, 中国 CN
地址: Dandong Near-port Industrial Park,丹东, 中国
价钱 USD 2.51 /Piece
最低 命令: 120
 • 反应速度: 74%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Hong Amanda
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 8.24 /Piece
最低 命令: 4
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Davis Chen
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.67 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 89%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: Raaj
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 2200 /Sets
最低 命令: 8
 • 反应速度: 97%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Annie
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 20 /Pieces
最低 命令: 420
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: sam qiu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 113.11 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: lufy
 • 付款方式: 询单
MITECH CO。,LTD
16#tsinghua east road,haidian district,北京, 中国 CN
地址: 16#tsinghua east road,haidian district,北京, 中国
价钱 USD 99.65 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Hong Amanda
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 40.37 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 79%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Robert
 • 付款方式: 询单
MITECH CO。,LTD
shangdidonglu,haidianqu,beijing,北京, 中国 CN
地址: shangdidonglu,haidianqu,beijing,北京, 中国
价钱 USD 3.96 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 80%
 • 货币: RUB,USD
 • 语言: English, Russian
 • 联系人: Sergey Labes
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 230 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: rick
 • 付款方式: 询单
优仕高科技有限公司
zhuang guan cun south,北京, 中国 CN
地址: zhuang guan cun south,北京, 中国
价钱 USD 0.87 /Piece
最低 命令: 75
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Hong Amanda
 • 付款方式: 询单