div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "pouch packaging machines"
41 找到的产品
价钱 USD 3.87 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 84%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: JS Randhawa
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 3000 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 98%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: munna
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 5700 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 70%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: ravinder
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 4900 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 91%
 • 货币: EUR,USD
 • 语言: English, Italian
 • 联系人: Jordana Cunha
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 3600 /Units
最低 命令: 1
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Echo
 • 付款方式: 第三方托管 现金 西联汇款 PayPal 信用卡 速汇金 承兑交单 付款交单 信用证 电汇
金泉工业股份有限公司
Tianjin Port Free Trade Zone,天津, 中国 CN 1st
地址: Tianjin Port Free Trade Zone,天津, 中国
价钱 USD 10000 /Sets
最低 命令: 1set
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms.Sarah
 • 付款方式: 电汇 信用证
安徽中立包装机械有限公司
No 5. Weiwu Road, ShuangFeng Economic Development Zone, Hefei, CHINA,合肥, 中国 CN 1st
地址: No 5. Weiwu Road, ShuangFeng Economic Development Zone, Hefei, CHINA,合肥, 中国
价钱 USD 10000 /Sets
最低 命令: 1set
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms.Sarah
 • 付款方式: 电汇 信用证
安徽中立包装机械有限公司
No 5. Weiwu Road, ShuangFeng Economic Development Zone, Hefei, CHINA,合肥, 中国 CN 1st
地址: No 5. Weiwu Road, ShuangFeng Economic Development Zone, Hefei, CHINA,合肥, 中国
价钱 USD FOB 18000 $ per set / C U type
最低 命令: 1 set
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Jessie Cheng
 • 付款方式: 电汇
天津普泰科技有限公司
A1-1102, jinfulong commercial building, guoyuan xincun street, beichen district, Tianjin,天津, 中国 CN 1st
地址: A1-1102, jinfulong commercial building, guoyuan xincun street, beichen district, Tianjin,天津, 中国
价钱 USD 0.04 /Pieces
最低 命令: 1100
 • 反应速度: 81%
 • 货币: RUB,USD
 • 语言: English, Russian
 • 联系人: Misha Derkach
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 16000 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 100%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: Ahmad
 • 付款方式: 询单
Techno Pack解决方案
E-41, 2nd floor, Kilokari,新德里, 印度 IN 1st
地址: E-41, 2nd floor, Kilokari,新德里, 印度
价钱 USD 32000 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 74%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: Ahmad
 • 付款方式: 询单
Techno Pack解决方案
E-41, 2nd floor, Kilokari,新德里, 印度 IN 1st
地址: E-41, 2nd floor, Kilokari,新德里, 印度
价钱 USD 7300 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 80%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: Ahmad
 • 付款方式: 询单
Techno Pack解决方案
E-41, 2nd floor, Kilokari,新德里, 印度 IN 1st
地址: E-41, 2nd floor, Kilokari,新德里, 印度
价钱 USD 5700 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 94%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: arvind
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 11000 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 94%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: balbinder
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 6800 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 97%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: munna
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 12000 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 94%
 • 货币: RUB,USD
 • 语言: English, Russian
 • 联系人: Misha Derkach
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 14000 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 94%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: JS Randhawa
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 14000 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: julia xie
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 14000 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Agnes wang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 2800 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 97%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: JAY SINGH
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 6200 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 97%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: Sumeet
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 7700 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 85%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: mukesh
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1200 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 76%
 • 货币: UAH,USD
 • 语言: English, Ukrainian
 • 联系人: Vitaliy Rulla
 • 付款方式: 询单